Trestní řízení vůči viníkovi dopravní nehody: Komunikujte s pojišťovnou. Je to ve vašem zájmu

Barbora StaráV rámci trestního stíhání při způsobení dopravní nehody je pro obviněného řidiče důležité řádně komunikovat se svojí pojišťovnou tak, aby následně poskytla náhradu poškozenému a zároveň nevzniklo riziko, že některou náhradu za obviněného řidiče odmítne pojišťovna plnit.

Většina řidičů, kteří způsobí dopravní nehodu, jsou zároveň pojištěnou osobou z tzv. povinného ručení. Problematiku povinného ručení upravuje zejména zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele.

Doporučujeme: Trestní řízení vůči viníkovi dopravní nehody: Jak probíhá a na co se musíte připravit?

Pojištěný je také povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že:

  • bylo proti němu uplatněno právo na náhradu újmy a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši;
  • v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení, a neprodleně informovat pojistitele o jeho průběhu a výsledku; a
  • poškozeným bylo uplatněno právo na náhradu újmy u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví.

Porušení povinností vůči pojišťovně se může „prodražit“

Porušení výše uvedených povinností vůči pojišťovně bez důvodu hodného zřetele, může způsobit následný regresivní postih pojišťovny vůči pojištěnému pro vyplacené náhrady poškozeným. Pojišťovna by uvedené požadovala, pokud takovým porušením došlo ke ztížení nebo znemožnění možnosti řádného šetření.

Doporučujeme: Jaké jsou podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání po autonehodě?

Náhrady vyplacené pojistitelem poškozeným mohou dosahovat milionových částek, je tedy více než vhodné, aby pojištěný neprodleně po dopravní nehodě nahlásil dopravní nehodu odpovědné pojišťovně, poskytl potřebnou součinnost a informoval pojišťovnu o průběhu trestního řízení a uplatněné náhradě škody a nemajetkové újmy.

Náhrada škody v trestním řízení

Poškození mohou obvykle uplatnit náhradu škody nebo nemajetkovou újmu vůči obviněnému řidiči také do probíhajícího trestního řízení. Zejména náhrady nemajetkové újmy představují částky, které nejsou pevně nebo jinak tabulkově stanoveny, a proto je nutné informovat pojistitele o této skutečnosti a domluvě dalšího postupu.

Autorka je právničkou projektu https://www.pravnik-dopravni-nehoda.cz/

Trestní řízení vůči viníkovi dopravní nehody: Komunikujte s pojišťovnou. Je to ve vašem zájmu
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: