Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění duševních útrap pozůstalých

Odškodnění duševních útrap pozůstalých při usmrcení osoby blízké představuje v právu složitou problematiku. K lepšímu přehledu si představíme nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu v této oblasti.

K tématu odškodnění duševních útrap pozůstalých také přečtěte:

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění pozůstalých (1. díl)

Při určení výše odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých je nutné zkoumat zejména vztahy mezi zemřelým a pozůstalým z hlediska intenzity jejich vztahu, věku zemřelého a pozůstalého a vycházet z případné existenční závislosti pozůstalého na zemřelém. Při vymáhání odškodnění nemajetkové újmy je tak kladen větší důraz na pozůstalého, aby uvedl a prokázal vztahy se zemřelým.

Nejvyšší soud opětovně deklaroval, že při určování náhrady za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké by její výše měla odrážet obecně sdílené představy o spravedlnosti a slušnosti. Soud však musí při úvaze o přiměřenosti navrhované satisfakce za nemajetkovou újmu vzniklou na osobnosti fyzické osoby především vyjít jak z celkové povahy, tak i z jednotlivých okolností konkrétního případu, musí přihlédnout např. k intenzitě, povaze a způsobu neoprávněného zásahu, k charakteru a rozsahu zasažené hodnoty osobnosti, k trvání i vlivu vzniklé nemajetkové újmy pro postavení a uplatnění postižené fyzické osoby ve společnosti apod.

Pozůstalí mohou také žádat odškodnění výživy a nákladů pohřbu:

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění pozůstalých (2. díl)

Za základní částku náhrady duševních útrap dle Nejvyššího soudu lze považovat v případě nejbližších osob (manžel, rodiče, děti) dvacetinásobek průměrné mzdy. Průměrná mzda za rok 2017 byla ve výši 29.504,- Kč. Pro úmrtí v roce 2018 by tak rámcová částka odškodnění duševních útrap pro nejbližšího pozůstalého činila 590.080,- Kč. Tato základní částka má být modifikována s ohledem na specifické okolnosti případu jen v řádu desítek procent, nikoliv vícenásobků této částky.

V zájmu zachování reálné hodnoty náhrad je však třeba zohlednit dle Nejvyššího soudu také ekonomický vývoj společnosti. Nejvyšší soud považuje za účelné pro praxi (soudní i mimosoudní) pro zajištění automatické valorizace náhrad vázat vyčíslení náhrady na ukazatel průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu nemusí být konečné, jelikož proti rozhodnutí byla podána ústavní stížnost. Každý případ odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je individuální a lze doporučit konzultovat s odborníky k posouzení případu. 

Kompletní znění rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 25 Cdo 894/2018 na webových stránkách www.nsoud.cz.

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění duševních útrap pozůstalých
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: