Telematika Scania

Fenoménem posledních dvou dekád je sběr dat. Data se stala nejen obchodním artiklem, stala se také důležitým informačním základem pro jakákoliv rozhodnutí. Sběr dat tedy nemůže chybět ani v dopravě, ve vozidlech samotných či v logistice.

Ocitli jsme se jako lidstvo v moři dat, kde se můžeme jak snadno utopit, tak i lépe přežít, když dokážeme s daty pracovat. Současná technika umožňuje sbírat nekonečné množství dat. Čím více se však jakákoliv technika rozvíjí, tím více dat generuje. Tvůrci těchto systémů se předhánějí jak v množství nasbíraných dat, tak i v množství alternativ jejich zpracování. U zákazníků pak zcela jistě vítězí to řešení, které dokáže v uživatelsky přátelském prostředí jednoduše prezentovat a zobrazovat data ve skupinách podle priorit jejich využití.

Slovo telematika v reálném využití asi poprvé zaznělo v letectví a možná ve světě formule 1. Není důležité, kde to bylo, nehodláme se přít o prvenství. Každopádně za zrodem slova telematika stála potřeba nasbírat nějaká data a na dálku je přenést do jiného místa. Slovo telematika totiž vzniklo kombinací slov telekomunikace a informatika. Závodní speciál formule 1 sbíral data o teplotách, tlaku, otáčkách, rychlosti, podélném a příčném zrychlení či zpomalení, aby je přenášel technikům do depa a ti byli schopni na základě vyhodnocených dat činit rozhodnutí, která měla vést k vítězství. V autobusové a nákladní dopravě to dnes není jiné, jen pod slovem vítězství se skrývá efektivní využití užitkového automobilu, neustálá kontrola nad jeho pozicí, technickým stavem a v neposlední řadě hodnocení řidiče. Značka Scania nabízí svým zákazníkům pro efektivní správu vozového parku systém, který se jmenuje Scania Fleet Management Portál. Na jeho funkcionality se přirozeně podíváme blíže, ale než se tak stane, začneme u zákazníků a automobilu samotného.

Většina důležitých konstrukčních celků v automobilu je dnes pod kontrolou elektroniky. Nejde tedy jen o data, která pro svou práci zcela přirozeně sbírá řídicí jednotka motoru, a nejde jen o data, která sbírá systém GPS. Elektronické systémy dnes sbírají data například o zatížení náprav, zařazení a vyřazení pohonu nástavby, data o tlaku a teplotách v pneumatikách, data o zrychlení, zpomalení či příčném zrychlení vozidla, hlídají dodržování nařízení ES 561/2006 AETR a vyhodnocují práci řidiče porovnáním k ideálu, který s ohledem na zatížení vozidla a profil trasy určuje počítač.

Všechna užitková vozidla Scania opouštějící výrobní linky, tedy i autobusy, jsou od července roku 2011 vybavená komunikátorem s nepřenosnou SIM kartou. Není tedy nutná montáž žádného dalšího sledovacího zařízení, jedná se jen o aktivaci při výrobě instalované jednotky. Komunikátor je hardwarové zařízení, které shromažďuje všechna dostupná data. Tam také jejich tok končí, protože dalším velmi důležitým zařízením v řadě je samotný zákazník, resp. provozovatel vozidla, který v souladu s GDPR o rozsahu využití dat v telematických systémech rozhoduje sám. České zastoupení značky Scania patří spolu se Slovenskem a Maďarskem do středoevropského regionu, v kterém je v současnosti v systému Scania Fleet Management registrováno 21 405 vozidel. Z tohoto počtu využívá 80 % vozidel pouze základní balíček funkcí, který v interní mluvě značky nese označení Monitoring. Pouze 20 % vozidel je svými provozovateli napojeno na placenou verzi s rozšířenou funkcionalitou. Jaké důvody vedou provozovatele vozových parků k takovému rozhodnutí, zatím není známo, protože v závislosti na lokální měně je cena těchto služeb přibližně 820 Kč/vozidlo/měsíc a může být v balíčku jiných služeb i nižší. S ohledem na všechny nákladové položky na provoz vozidla dokáže využití těchto dat zcela jistě ušetřit v násobcích více. Odmítavý postoj dopravců tedy může spekulativně ležet v emotivní rovině, možná v nechuti zabývat se vyhodnocením získaných dat. Každopádně k zapnutí i základního balíčku telematických služeb je potřeba souhlasu provozovatele. Ne všichni tuto možnost uvítají, ale prodejce jim to každopádně doporučuje, protože tato data nejsou důležitá jen pro efektivní realizaci přepravy, ale především také pro servis vozidla, kdy technik v servisu s předstihem vidí, že dané vozidlo se blíží k intervalu údržby a vidí případné elektronikou detekované závady a míru opotřebení. Přenos těchto informací je potom jenom k dobru provozovatele vozidla, o které je důsledně pečováno. Když se totiž systém Scania Fleet Management neaktivuje, nejsou dostupné funkce vzdálené diagnostiky či informace pro flexibilní údržbu.

Systém flexibilní údržby funguje na principu, kdy se do něj podle informací provozovatele zadají data o budoucím pracovním nasazení vozidla. Na základě předpokládaného využití vozidla vznikne v systému tzv. plán údržby, který je neustále díky získaným datům porovnáván se skutečností. Laicky řečeno, když je vozidlo vystaveno lehčímu pracovnímu zatížení, než definuje plán, servisní interval se prodlužuje. Naopak při větším zatížení vozidla systém automaticky zkracuje servisní interval tak, aby eliminoval nadměrné opotřebení vozidla.

Když jsem v úvodu mluvil o moři dat, v kterém se lze také utopit, měl jsem na mysli skutečnost, že provozovatel vozidla má možnost konfigurace datových souborů podle toho, co ho zajímá. Není tedy nezbytně nutné, aby využíval všechny funkcionality systému, když ho nezajímají. Abychom se lépe pochopili, někteří provozovatelé například nemají zájem řešit neekonomickou jízdu svých řidičů, kterých je tak jako tak málo. Pokud však chce provozovatel vytvořit prémiový systém odměňování v závislosti na úsporách paliva, pak dává využívání těchto dat smysl. Dalo by se také říci, že mapovou sekci telematiky využívá téměř každý. Téměř každý by totiž rád věděl, kde a v jaké pracovní fázi se v danou chvíli nalézá jeho vozidlo.

Odhlédneme tedy od lidí, kteří rozdílnou mírou projevují svůj zájem o využití nasbíraných dat, a podíváme se na možnosti samotného systému, který určuje rozsah výběru. Na tomto místě je nutné pamatovat na fakt, že kromě telematických systémů Scania existuje celá řada systémů spojených například s funkcemi nástavby či vlastních telematických systémů provozovatele, které pomáhají řídit práci vozidel ve flotile. Jako příklad mohou sloužit flotily pravidelné linkové dopravy osob, městské i meziměstské. Většina provozovatelů dnes využívá vlastní systémy, které mimo sběr jiných tradičních dat monitorují pohyb vozidla po trase, dodržování jízdního řádu a prodej jízdenek. Nebo třeba vozidla pro svoz odpadu, která do vlastního telematického systému provozovatele dodávají data nejen o pohybu vozidla, ale také o zapnutí a vypnutí náhonu nástavby, což dokumentuje splnění pracovního úkolu na daném místě. To se přirozeně týká také všech speciálních nástaveb pro vozidla v komunálních službách. Zejména dopravní firmy, v jejichž flotile jsou vozidla různých výrobců, musí využívat pro vyhodnocení telematických dat autonomních systémů. Pro všechny tyto případy je každé vozidlo Scania z výroby vybavené FMS konektorem, Scania FMS Vehicle Interface, ke kterému lze připojit externí telematický komunikátor pro přenos kompatibilního formátu souboru dat. Touto cestou lze například získat objektivně porovnatelná data dvou rozdílných značek výkonově porovnatelných vozidel ve stejném pracovním prostředí.

Data z telematiky tak lze využívat na několika úrovních. První úrovní je přirozeně řidič, který jemu určená data vidí na přístrojové desce vozidla. Jeho řidičský výkon je konfrontován ve větvi systému Driver Support s počítačovým ideálem. Řidič vidí, graficky vyjádřeno, jak efektivně pracuje se zrychlením a zpomalením vozidla, jak akceleruje, využívá motorovou brzdu či kinetické energie při jízdě na volnoběžku, tak zvaný ECO-Roll. V případě vozidel Scania je to počet hvězdiček na přístrojové desce u každého z hodnoticích kritérií. Dispečer či správce vozového parku potom ve svém přístupu k telematickému portálu vidí u daného řidiče pod písmeny abecedy výsledek stejné analýzy, která se zobrazuje i řidiči. Na srovnatelných vozidlech a na srovnatelné trase se srovnatelnou hmotností soupravy tak lze porovnávat kvality jednotlivých řidičů. Potažmo dvou řidičů na stejném vozidle či stejného řidiče na dvou vozidlech. Množství získaných dat umožňuje široké množství kombinací různých porovnání. Podle kompetencí v dopravní společnosti mají jednotliví pracovníci přes webové rozhraní předem definované pravomoci přístupu do statistik telematického systému a všechna data jsou chráněna podle zásad GDPR.

Abychom si tedy dokázali představit strukturu celého systému Scania Fleet Management, začneme u komunikátoru, který všechna data z vozidla soustřeďuje. Na zákazníkovi potom je, aby se rozhodl, zda vůbec a případně v jakém rozsahu chce tato data využívat. Rozhodně to pro nové majitele vozidel není povinnost, ale byli by sami proti sobě, kdyby si nenechali aktivovat alespoň základní balíček telematických služeb Monitor. Data z vozidla putují na server ve společnosti Scania, která přirozeně garantuje jejich ochranu. Provozovatel vozidla se se přes webové rozhraní aplikací Scania Fleet Management Portál přihlašuje na server výrobce vozidla a může pracovat s rozsahem dat, který si nechal aktivovat.

Scania Fleet Management Portal má z pohledu uživatele kromě dalšího tři základní informační větve, z nichž první se nazývá „Poloha vozového parku“. Pod tímto odkazem lze získat rychlý přehled o pozici všech vozidel a sledování jejich trasy. V této sekci lze vytvářet plánování trasy, geografické zóny a POI, tedy pro provozovatele důležitá místa. Systém dále zprostředkuje aktuální přehled o stavu pohonných hmot, stavu AdBlue, rychlosti vozidla a ujeté vzdálenosti. Při definici daného časového období systém připraví report realizované trasy. FMP také komunikuje s TCO (digitálním tachografem) a vedení firmy tak získává detailní přehled o pracovních činnostech řidiče, tedy o jízdě a odpočinku. Sběrnice dat CAN, která je instalovaná ve vozidle, přenáší do FMP report o určitých poruchách vozidla a přirozeně nabídne zobrazení servisní sítě. Dispečink pak získává i přehled o aktuální dopravní situaci, uzavírkách či kolonách v místě, kde se vozidlo pohybuje.

Druhá důležitá sekce nese název „Plánování servisu“. Zcela přehledně je zde zobrazeno, kdy mají vozidla plánovaný servis a kdy na něj skutečně vzhledem k pracovnímu nasazení pojedou. Pokud má dopravní společnost ve flotile i vozidla jiných značek než Scania, lze i tato vozidla začlenit do jednoho přehledu. Zcela přirozené je, že systém zobrazuje servisní historii vozidla a odesílá reporty závad do určeného servisu. Možnost plánovat k vozidlu přípojná vozidla je potom už jen vítaným doplňkem.

Třetí sekce pod jménem „Výkon vozidla“ celkově analyzuje výkon vozového parku. Uživatel má možnost volit šablony výběru podle parametrů, které ho aktuálně zajímají. Systém exportuje data do formátu Excel nebo PDF pro tisk. Pokud se na jednom vozidle střídají řidiči, lze sledované parametry rozdělit a porovnávat podle jednotlivých řidičů. Porovnávat lze dva vozy i více vozů ve stejném či odlišném časovém úseku a zcela samozřejmou funkcionalitou jsou reporty tankování. FMP nabízí také report o vlivu na životní prostředí, což může být pro provozovatele vozového parku důležitý argument při oslovení nových zákazníků.

Další sekce Scania Fleet Management Portalu se skrývají pod názvy „Výbava, Adresář a Doba řízení“. V sekci Výbava lze nalézt přehled vozidel, která jsou aktivní pod účtem zákazníka, a jak již bylo řečeno, lze do systému přidávat vozidla jiných značek, návěsy, přívěsy a firemní osobní vozidla. Pro sledování lze pochopitelně vytvářet užší skupiny vybraných vozidel. Adresář může obsahovat seznam všech zaměstnanců, řidičů či dispečerů, kteří jsou obsažení v dalších sekcích portálu. Kontakty na firmy, resp. zákazníky, pro které dopravní společnost vykonává práci, samozřejmě nemohou chybět a nechybí ani možnost vytvářet přístup s restrikcemi pro třetí osoby, které sledují danou přepravu. Sekce Doba řízení je velmi důležitá zejména pro dispečery, kteří mají dokonalý přehled o výkonu jednotlivých řidičů a jsou schopní při plánování přeprav efektivně využívat jejich pracovní čas. Tato funkcionalita tedy neslouží jen pro sledování řidiče, jak dodržuje nařízení AETR, ale především pro snazší práci vedení společnosti. Plánování přeprav je tak výrazně snazší a systém informuje dispečera při plánování přeprav o reálných časových možnostech využití daného vozidla.

O ohni se říká, že je dobrým sluhou, ale zlým pánem. O telematice by se dalo říci to samé, ale kromě toho zlého pána. Data, která vozidlo generuje, můžou zcela jistě usnadnit práci tomu, kdo s nimi dokáže pracovat. Pokud s nimi někdo nedokáže nebo nechce pracovat, pak mu tento systém určitě nikdy nebude škodit. Nezávislým pohledem zvenčí je potom zcela nepochopitelné, že se najde někdo, kdo tento systém ve vozidle nechce aktivovat. Stejně tak nepochopitelný je fakt, že pouhá pětina provozovatelů je ochotna zaplatit v přepočtu cca 30 eur měsíčně za přístup k datům, která jim v konečném důsledku uspoří výrazně více. Náklady na vyšší placenou verzi telematického systému se rovnají nákladům na PHM na ujetí cca 100 kilometrů. U vozidla, které najede měsíčně přibližně 10 000 km, jde ze strany provozovatele vozového parku o naprosto nepochopitelné rozhodnutí, protože Scania Fleet Management Portal přijde na pouhé 1 % nákladů na PHM a je nad slunce jasné, že úspory musí být při důsledné práci s těmito daty nejen na PHM, ale na servisu a na efektivním využití vozidla výrazně vyšší.

Ohodnoťte tento článek!
Sdílejte

PŘIDAT KOMENTÁŘ: