Nárok na odškodnění máte i tehdy, pokud jste se stali obětí nehody v MHD. Poradíme, jak odškodnění získat

Zdroj: David M. Bodlák

Městskou hromadnou dopravu pravidelně používá k přepravě mnoho lidí. Cestující využívají MHD zejména ve větších městech, kde může být rychlejším způsobem dopravy. Tento druh dopravy je obecně považován za bezpečný, avšak i v autobuse, tramvaji nebo trolejbusu může dojít k dopravní nehodě a ke zranění cestujících. Pokud jste se stali obětí nehody v hromadné dopravě, poradíme jak získat odškodnění.

Zranění v důsledku dopravní nehody

Nejčastější zranění v dopravním prostředku vzniká v důsledku dopravní nehody. Pokud utrpí cestující zranění, je vhodné zavolat policii, která sepíše protokol jako důkaz dopravní nehody. Potvrzení o účasti na dopravní nehodě obvykle vyžadují pojišťovny k prokázání právo na odškodnění poškozeného. Následně je nutné navštívit lékaře, který posoudí zranění, vydá lékařskou zprávu a navrhne léčbu.

Pokud dojde ke smrti jednoho z cestujících, mají na odškodnění obvykle právo blízcí pozůstalí, kterým ztráta blízkého člověka přivodila duševní útrapy. Výše náhrady v případě smrti nejbližšího příbuzného (děti, manžel, manželka, rodiče) se pohybuje přibližně ve výši od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč.

Zranění bez vzniku dopravní nehody

Může nastat situace, že dojde ke zranění i bez vzniku dopravní nehody. Například dopravní prostředek prudce zabrzdí a cestující upadne. V této situaci je nutné sepsat se řidičem záznam o tom, jak k úrazu došlo a vyhledat lékařské ošetření. Následně je možné vymáhat odškodnění z titulu objektivní odpovědnosti provozovatele dopravního prostředku.

Odškodnění úrazu

U pojišťovny vozidla městské hromadné dopravy lze zpravidla uplatnit několik druhů náhrad. Jejich uznání se posuzuje individuálně u každého případu.

  1. Bolestné

Bolestné je náhrada nemajetkové újmy, která se obvykle uplatňuje jako první. Je zakotvena v občanském zákoníku, ale výpočet se řídí metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, protože v občanském zákoníku není výpočet upraven. Každé zranění je dle metodiky hodnoceno body, hodnota bodu je každý rok jiná. Pro letošní rok 2022 je hodnota 1 bodu 378,39 Kč.

„Cestující mají právo žádat odškodnění za zranění v případě vážné újmy na zdraví (deformace páteře, ztráta prstu, aj.), ale také v případě lehké újmy na zdraví (pohmožděnina, lehký otřes mozku, aj.),“ radí JUDr. Zbyněk Drobiš, právník projektu odskodneninehody.cz

Výše odškodnění závisí na závažnosti zranění v rozpětí několika jednotek tisíc až po statisíce u nejzávažnějších zranění. Pojišťovna obvykle zasílá zraněnému cestujícímu formulář k odškodnění bolestného. Ten vyplní ošetřující lékař. Tento postup příliš nedoporučujeme, protože zde často dochází k chybnému výpočtu. Vhodnější postup řešení je prostřednictvím specializovaného znaleckého posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu. Náklady na proplacení tohoto posudku je možné uplatňovat u příslušné pojišťovny.

  1. Náklady léčení a cestovného

Žádost o proplacení nákladů cestovného může poškozený uplatnit v případě cest do zdravotnického zařízení, které po úrazu musí navštěvovat. Vždy je potřeba každou cestu prokázat lékařskou zprávou. Náklady léčení představují především uhrazené léky, zdravotnické pomůcky a regulační poplatky.

U vážnějších zranění lze také žádat odškodnění nákladů péče o nesoběstačného poškozeného.

  1. Ušlý výdělek

Náhradu ztráty na výdělku je možné žádat zpravidla po skončení pracovní neschopnosti. V případě dlouhotrvající neschopnosti je možné žádat zálohu na ušlý výdělek. Náhradu může žádat také OSVČ, které nebyly vyplaceny nemocenské dávky nebo vystavena pracovní neschopnost.

  1. Ztížení společenského uplatnění

Ztížením společenského uplatnění je zamýšleno odškodnění trvalých zdravotních následků zraněného cestujícího. Většinou se jedná o nejvyšší odškodnění. Výše náhrady zde může dosahovat velmi vysokých částek.

Cestující mají právo žádat odškodnění za zranění v případě vážné újmy na zdraví (deformace páteře, ztráta prstu, aj.), ale také v případě lehké újmy na zdraví (pohmožděnina, lehký otřes mozku, aj.). Vymožená finanční kompenzace se bude odvíjet od závažnosti zranění. Právo na odškodnění oběti autonehody vyplývá z občanského zákoníku a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

JUDr. Zbyněk Drobiš, právník projektu odskodneninehody.cz

Nárok na odškodnění máte i tehdy, pokud jste se stali obětí nehody v MHD. Poradíme, jak odškodnění získat
Ohodnoťte tento článek!
4.6 (92%) 5 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: