Jízda v prostředním nebo levém pruhu: Kdy to je přestupek a jaká je pokuta?

 • Jízdě v pruzích se věnuje podstatná část zákona 361/2000 Sb.

 • Pozor na přejíždění z pruhu do pruhu. Za ohrožení jiného řidiče je 5 trestných bodů

 • Nebraňte rychleji jedoucím vozidlům a uvolněte jízdní pruh, a to i v obci

Ohledně jízdy v pruzích na dálnici, silnici pro motorová vozidla, na víceproudé silnici mimo obec a také na silnicích pro motorová vozidla v obci se vedou sáhodlouhé diskuse a jak ukazuje každodenní praxe z provozu, jen velmi malé procento řidičů ví, jak se má v takových případech chovat.

Ti ostatní možná něco aspoň tuší, ale podle všeho jim je to úplně jedno a dál svou bezdůvodnou jízdou v prostředním nebo levém pruhu omezují plynulost provozu, snižují propustnost a kapacitu komunikace a vytváří zcela zbytečně nebezpečné situace tím, že je ostatní musejí objíždět. Pojďme se tedy podívat na to, jak to s jízdou v pruzích je.

Tramvaj je postrach zmatených řidičů. Kdy nemá přednost a jak se k ní chovat?

Způsob jízdy v pruzích upravuje podstatná část zákona 361/2000 Sb., zejména pak § 12, který se jízdě v jízdních pruzích věnuje poměrně rozsáhle. Jednotlivé odstavce tohoto paragrafu si vyjmenujeme a především okomentujeme, co znamenají pro reálné situace.

(1) „Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.“

Komentář: Jak vidíte, zde je zcela jasně a srozumitelně napsáno, že se mimo obec vždy jezdí v pravém jízdním pruhu a ostatní pruhy lze použít pouze pro objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování. Kdokoli, kdo se po předjetí vozidla v pravém pruhu nezařadí zpět, se dopouští přestupku. Nikde se tu navíc nepíše nic o tom, že řidič jedoucí nejvyšší dovolenou rychlostí nemusí z prostředního nebo levého pruhu uhýbat. I kdyby se chtělo jet někomu nakrásně dvoustovkou, musí tak činit v pravém pruhu.

(2) „V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.“

Komentář: Ano, v obci můžete využít kterýkoli jízdní pruh, ale má to jistá omezení, jak se můžete dočíst výše. Typickým příkladem porušování ustanovení „Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit“ jsou situace například na pražské jižní spojce, kde ve třech pruzích jede v levém pruhu na osmdesátce jedno auto 70, v prostředním druhé 69 a v pravém krajním třetí 71 km/h, aniž by před nimi byl souvislý proud vozidel ve všech třech jízdních pruzích. Samozvaný ochránce pořádku na silnicích a majitel pravdy v levém pruhu z něj každopádně musí zmizet, protože se nejedná o souběžnou jízdu. Zároveň mohou řidiči v prostředním nebo pravém pruhu ty zpomalené nezdvořáky vlevo bez omezení předjíždět zprava, což se mimo obec nesmí.

5 druhů nejhorších a nejotravnějších řidičů: Jste jedním z nich?

(3) „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Komentář: Souběžnou jízdou se myslí především jízda v pomaleji se pohybující koloně a ne situace, kdy jeden zoufalec neumí (nechce/nemůže) jet normálně a omezuje ostatní.

(4) „Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.“

Komentář: Tohle je především doplňující pro informaci, proč kamiony nesmí (to ale neznamená, že v něm nikdy nejedou) jezdit v levém pruhu na tříproudé komunikaci. Samozřejmě při objíždění je možné krajního levého pruhu využít.

Sedm „zločinů“ proti bezpečnosti a plynulosti provozu, které nikdo netrestá

(5) “Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.“

Komentář: Tady máte vysvětleno pravidlo zipu. Otázky panují především ohledně situací, kdy se dva řidiči chtějí dostat z krajních pruhů do prostředního a kdo má v takovém případě přednost. K podobným situacím dochází právě v případech, kdy se neslušný hulvát usadí na dálnici v prostředním pruhu a jede si svých sto deset. Ostatní ho pak v zoufalství předjíždějí zleva zprava, hlavně ať už se ho zbaví. Tuto situaci popisuje následující odstavec:

(6) “Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.“

Komentář: Platí tedy tzv. pravidlo pravé ruky a stejné ustanovení by šlo použít i pro situace, kdy se sbíhají odbočovací pruh a připojovací pruh. Ono to má smysl, protože ten, který odbočuje, nejčastěji zpomaluje vozidlo, zatímco ten, který se připojuje, akceleruje. Je to opět o domluvě mezi řidiči a poloze vozidel. Když prostě vidíte, že se už jedno auto chce připojovat a vy teprve plánujete odbočovat, dejte vozidlu přednost. A obráceně se necpěte při připojování pod vozidlo, které už zahájilo odbočování z průběžného pruhu.

(7) Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

Komentář: V připojovacích pruzích řidiči často dělají to, že nevyužívají celou délku jízdního pruhu k nabrání dostatečné rychlosti a hned vybočí do průběžného pruhu, kde omezí (někdy i ohrozí) řidiče v pravém průběžném pruhu. Ten nemá povinnost jim uhýbat do levého pruhu, vlastně se to i nesmí podle pravidel uvedených výše (nejedná se o předjíždění). Řidiči si sice ze slušnosti místo dělají, ale nespoléhejte se na to, protože řidič v pravém pruhu prostě nemusí mít tu příležitost vás z připojovacího pruhu pustit, například pokud mu v levém pruhu jede rychlejší vozidlo. Samozřejmě je důležité sledovat provoz a při větší hustotě provozu si najít v připojovacím pruhu optimální rychlost a volné místo pro zařazení.

Zúžení na D1 jsou peklo. A řidiči ho ještě zhoršují bezdůvodným blokováním ostatních

Velice specifické jsou tzv. průpletové úseky, kdy se potkává pruh odbočovací s pruhem připojovacím. V takovém případě má přednost ten, kdo přijíždí z pravého pruhu. Dává to smysl i z toho hlediska, že takový řidič potřebuje nabrat rychlost a zařadit se, zatím co ten, který sjíždí, zpravidla brzdí a je pro něj takový manévr jednodušší.

Samozřejmě je potřeba „spolupracovat“, odhadovat chování ostatních a jak už jsme si napsali mnohokrát, nespoléhat se vždy stoprocentně na to, že i když máte ze zákona přednost, že vám ji vždycky ten druhý dá. Nechte ostatním místo pro chybu a také zcela zřetelně dejte ostatním najevo své úmysly, zejména včasným používáním znamení o změně směru jízdy.

A jak je to s předjížděním?

Ohledně jízdy v pruzích je důležité se ještě pozastavit u § 17 zákona 361/2000 Sb., který upravuje předjíždění.

(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Komentář: Jak vidíte, zrychlit a předjet někoho v pravém pruhu, pokud jedete v pruhu připojovacím, je zcela v pořádku a v souladu se zákonem. Samozřejmě při připojování nesmíte řidiče ohrozit ani omezit. Odhadujte tedy situaci a nebojte se na plyn pořádně šlápnout, když se připojujete na dálnici. Hlavně pozor na kamiony. Velké nákladní auto kvůli vám nemůže náhle měnit směr jízdy a rychlost.

Předjíždíte? Tak na to šlápněte!

A zároveň je nutné připomenout ještě ustanovení § 18 odst. 2 b) „Řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.“

Komentář: Z toho plyne jedna naprosto zásadní věc. Pokud máte na tempomatu nastavených svých 120 km/h (což je ve skutečnosti po odečtení odchylky rychloměru nějakých 110 km/h), předjíždíte pomalejší auto v pravém pruhu a za vámi jede rychlejší vozidlo, musíte při předjíždění zvýšit rychlost jízdy. Pokud před sebou nikoho nemáte a dál předjíždíte původní rychlostí, porušujete zákon. Zkrátka při předjíždění na dálnici zvyšte rychlost, ať nezdržujete.

Sedm chyb při předjíždění, kterými můžete i někoho zabít

A znovu připomeneme, že posuzovat to, jak kdo jede rychle, smí jen policie schváleným způsobem a ne samozvaný ochránce pořádku na silnicích, který má pocit, že musí všem a vždy vnucovat svou představu o bezpečnosti a plynulosti provozu. Tvrdit, že „já jedu sto třicet a ty mě nemáš co předjíždět!“ je mylná představa. Řidič se prostě musí chovat tak, aby ostatní neomezoval a neohrožoval a jestli má pocit, že někdo jede rychleji, než je dovoleno, je jeho pocit asi tak to jediné, co mu zbývá. Způsob jízdy ostatních nechť si posoudí policie.

Jaká je za to pokuta? A co body?

Na porušení povinností spojených s jízdou v pruzích lze použít několik ustanovení, zejména pak tzv. „Jiné porušení povinností“, které je sice bez bodů, ale je to příkazem na místě (blokovou pokutou) do 2000 Kč, ve správním řízení pak 1500 až 2500 Kč.

Pokud jde o změnu jízdních pruhů, velice snadno se může řidič dopustit přestupku „Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu“, za což je dle § 125c / 1k) stejná bloková pokuta 2000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 1500 – 2500 Kč, ale zároveň je za to 5 trestných bodů do karty řidiče. Zákaz řízení za to není, ani kdyby se řidič stejného přestupku dopustil vícekrát během 12 měsíců.

Bude záležet na posouzení, jestli bezdůvodná jízda v levém pruhu je jiné porušení povinnosti nebo ohrožení. Pokud přejedete do rychlého pruhu a ten za vámi musí prudce brzdit, je to ohrožení a máte to za pět bodů. Pokud jen blokujete jízdní pruh, je to zpravidla jiné porušení povinnosti bez bodů.

Jízda v prostředním nebo levém pruhu: Kdy to je přestupek a jaká je pokuta?
Ohodnoťte tento článek!
4.4 (88.13%) 209 hlas/ů

55 KOMENTÁŘE

 1. to je sice moooc hezké ale za ta léta strávená na naších dálnicích jsem ještě neviděl, že by tyhle sešvary policie trestala.Tibor

 2. Co mě dráždí, je z mého pohledu nejasnost v tom, co mám dělat, když se chci zařadit z připojovacího pruhu a ten končí, jak už to někdy bývá, svodidly či betonem. Tak nikdy nevím, jestli se mám vecpat do toho průběžného pruhu, i když mě tam jedoucí řidič nechce pustit. Kupodivu ani nemusí, nic v zákoně ho k tomu nenutí, protože v připojovacím pruhu nemám přednost. Tak můžu buď narazit do těch svodidel na konci, nebo narazit do něj (tím poruším zákon, protože jsem ho evidentně ohrozil a on žádný přestupek nespáchal) nebo na konci toho připojovacího pruhu můžu zastavit. Jen nevím, jak se odtamtud pak dostanu.

  • No ano, bohužel v krajním případě budeš muset na konci připojovacího pruhu zastavit, dát blinkr a čekat, až tě někdo pustí. Žádná nejasnost v tom není.

  • Je to zcela jasné, nemáte přednost, takže pokud není připojovací pruh dostatečně dlouhý, abyste vyvinul dostatečnou rychlost na zařazení z připojovacího do pravého pruhu, musíte zastavit a dát přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici.
   Samozřejmě chápu, že např. s vozidly o výkonu 50 koní je problém se rozjet na dálniční rychlost a bohužel se na silnicích vyskytuje spousta podivných existencí, které s vámi musí závodit, či vás blokovat, příkladem budiž řidiči, kteří jedou 5 km 70 km/h rychlostí a ve chvíli, kdy je předjíždíte, najednou koukáte, že jedete 110 km/h a máte předjížděného řidiče v horším případě vedle sebe, v “lepším” případě nalepeného na zadním nárazníku.

 3. Ovšem neměl by se zaměňovat pravý jízdní pruh s pruhem pro pomalu jedouci vozidla označený dle NV 294/2015 znackou IP 18c kde je stanoveno: Jízdní pruh pro pomalá vozidla
  Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km.h-1). Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.

 4. Předjíždíte? Tak na to šlápněte! – tak přesně tato část článku je poměrně dosti zavádějící a autor zde tak trochu podsouvá a ohýbá zákon, aby vyhovoval jeho vizi. Jak je z odstavce zřejmé, zákon nikde neukládá povinnost při předjíždění zvýšit rychlost, jenom proto, že za vámi jede rychlejší vozidlo. To že vozidlo předjíždí pomaleji, nežli to za ním ještě automaticky neznamená, že omezuje plynulost provozu. A co si možná autor neuvědomuje už vůbec, vozidlem omezujícím plynulost provozu může být právě i to, které jede příliš rychle. 😉 Né snad, že bych chtěl obhajovat vyloženě brzdiče. Obvzláště pak týráky co se předjíždějí rozdílem 1km/h mě dokáží pěkně nasrat. Ale až se zase budete řítit po dálnici 160 a v zápalu adrenalinu se lepit a problikávat auto co předjíždí “jen” 120km/h, pravděpodobně budete zákon stále porušovat jenom vy. A to několikanásobně…

  • Myslím si, že v předposlední větě “Ale až …jenom vy.” nemáš úplně pravdu. A sám sis částečně dal odpověď v příkladu s těmi kamiony. Předjížděcí rychlost, která je “pomalým” předjížděním, je z tohoto pohledu relativní. Můžeš předjíždět rychlostí 120 km/h, ale když budeš s touto rychlostí předjíždět vozidlo jedoucí 119 km/h a není důvod, abys nezrychlil na 130 km/h (bavíme se o dálnici), a zároveň tě dojede auto (třebas ať jede 160 km/h), tak takové předjíždění lze považovat za bezdůvodně pomalé předjíždění omezující plynulost provozu.

   • Vím, že by to českým řidičům náramě vyhovovalo, ale pravdu nemáš. Celé pravidlo ošetřuje právě situace extrémní, jako jsou zmíněné kamiony a předjíždění s kilometrovým rozdílem. Ale to, že já budu předjíždět třeba auto jedoucí 110 rychlostí 120 a za mnou se vyřítí někdo 160, nikdy nikde nikdo neobhájí jako bezdůvodně pomalé předjíždění. Důvodů proč nepředjíždím 130 může být tisíc. Navíc nikde není psáno, že musím jet MAXIMÁLNÍ povolenou rychlostí, že bych snad nemohl jet pomaleji, či že musím zrychlovat, když jede někdo rychlejší za mnou. Jediné co ze zákona vyplívá je, že musím neprodleně po předjetí opustit levý pruh. A mě upřímě tady tyto zavádějící články lezou krkem, jelikož podsouvají lidem pocit, že musí každýmu rychle jedoucímu hovadu pomalu uskakovat do pole. Není to pravda.

    • Nemáte pravdu. Zákon jasně říká, že máte co nejdříve uvolnit pruh rychleji jedoucímu vozidlu. Takže je na vás, abyste kvůli tomu třeba i zrychlil svoje předjíždění a netrval na svojí zvolené rychlosti.

    • Rozumím tomu, co chceš říci a s většinou mohu souhlasit – třeba s tím, že sto dvacítkou budeš předjíždět auto jedoucí 110 je v pohodě, protože to předjíždění nebude trvat několik minut a kvůli pár sekundám se normální řidič nepos..e, i to že třeba nemůžeš z mnoha důvodů zrychlit – víc to zkrátka nejede (taky jsem už zažil), obavy z větší rychlosti atd. atd. Já jsem ale uvedl příklad velmi malého rozdílu v rychlosti předjížděného a předjíždějícího vozidla a dále jsem napsal “pokud není důvod, abys nezrychlil…”, no a v tom případě si myslím, že pravdu mám.
     Ten článek nepodsouvá, že máš někomu uskakovat, jen upozorňuje na to, že pokud někdo jede rychleji než je povolená rychlost, nemají se řidiči stavět do role hlídače rychlosti, ale v zájmu plynulosti a i bezpečnosti provozu ten levý pruh co nejdříve uvolnit – ano, i za cenu toho, že zrychlím ze 120 na 130, pokud můžu. Pak totiž vznikají přesně ty situace, kdy, jak správně říkáš “hovada”, se ti lepí na zadek, problikávají, troubí a v krajním případě předjíždějí zprava (dokonce jsem viděl, že i odstavným pruhem).

     • Na tohle se vztahuje hlavně nařízení o přizpůzobení rychlosti okolnostem a hlavně svým schopnostem. takže předjíždět 120 v pohodě můžu, i když se necítím na to jet 130 a z výše zmíněného důvodu není mojí povinností zdrychlovat.

    • pokud jedeš stodvacet a za tebou střelec, který to valí bud z krajní nouze, nebo že chce, tvá povinost je zrychlit na maximální povolenou rychlost a šup do prava. Tzn dálniční policie měří do 140 skutečné rychlosti a při toleranci tachometrů když pojedeš tacho 150 jsi v toleranci, tzn zrychli na mezi 140 150 a z obou směrů bude litera zákona dodržena, tak že jsi zrychlil na max co můžeš bez postihu, osobní auta už tuto všechny rychlost dosahují, čili neomezuješ provoz a šup do pravého co nejdřív a střelec jede dál bud v krajní nouzi nebo že chce. Pro všechny hnidopichy i kdyby jel někdo v levém třista jste povini mu uhnout, jeho probl že takhle jede a jeho případný postih odebrání řidičského průkazu. další rada je ta že do roka když vás dvakrát mimo obec chytnou při překročení rychlosti o třicet papíry pryč. TZN tacho mezi 170 180 než vás policie poprvé chytí na dálnici v poho jezdím a nikdy se nestalo že by mě dvakrát za rok vyhmátli.

 5. Tak on je ten článek hlavně o tom, jak si pan autor (téměř jistě bez právního vzdělání) vykládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Celé je to jen názor jednoho bezvýznamného novináře. Hlavně to neberte nikdo vážně.

  • Tak jsem se chtěla poučit, bohužell to nejde. I toto muím psát poslepu (budou tam asi eopravené překlepy), protože mi tu naskoči velký obdélník o udělení souhlasu k jakmsi reklamám nebo co, COŽ MĚ ABSOLUTNĚ NEZAJÍMÁ. a ODSTRANIT TO NIJAK NEJDE, protože eí tamm na co kliknout, eině a “ROZUMÍM A PŘIJÍMÁ”. cOŽ JE PODLE ME SPROSTÉ VNUCOVÁNÍ, MANIPULACE a ti, co si dali práci s článkem i ohlasy diskutujícíc…to všecko je touto manipulací od kohosi anulováno. Nevím, koho upozornit, ať si takové způsoby zkouší sám na sobě, protože to s internetm moc eumím. Blbec jeden eznámý. Omlouvám se za chyby, keré jsem určitě napsala, protože píšu posepu, kůli tomu vlezlému obdélníku s maniulativním extem – ROZKAZEM!! si ani emůžu přečbíst ten článek o jízdě v pruzích. DEBIL A SPROSŤÁK, kdo to sem vmanipuloval. Hlavně že se cítí být pánem nad všemi námi. VŮL KORUNOVANEJ…NESOHLSÍM ANI SE ZPRACOVÁNÍM OS. ÚDAJŮ, I KDYŽ MUSÍM ODFAJFKNOUT, PROTOŽE SE TI JINAK NEODEŠKE. fÍZLI NA KAŽDÉM KROKU.

 6. Komentář: Jak vidíte, zrychlit a předjet někoho v pravém pruhu, pokud jedete v pruhu připojovacím, je zcela v pořádku a v souladu se zákonem. Samozřejmě při připojování nesmíte řidiče ohrozit ani omezit. Odhadujte tedy situaci a nebojte se na plyn pořádně šlápnout, když se připojujete na dálnici. Hlavně pozor na kamiony. Velké nákladní auto kvůli vám nemůže náhle měnit směr jízdy a rychlost.

  V tomto komentáři máte jednu chybu. V článku se opakuje.
  Jinak dobrý. Jen aby to četli Ti, kterým to patří a něco si z toho zapamatovali.

  • další rada, většinou z připojováku do prava se řadí člověk z devadesáti procent mezi kamiony, takže není probl a nebojte se motor řádně oroštovat a na konci připojováku s normálním autem sto koni hravě dosáhnete stodvaceti km za hodinu a to v poho stačí na zařazení mezi jedoucí vozidla, aniž by jste někoho ohrozili omezili. Já střílitrem na konci připojováku jsem měl atmo benzín 180.

 7. Zároveň mohou řidiči v prostředním nebo pravém pruhu ty zpomalené nezdvořáky vlevo bez omezení předjíždět zprava, což se mimo obec nesmí.

  opravdu nesmím … !?!

  Já to léta dělám, než na někoho blikat, troubit, lepit se mu na zadek … proč?
  hodím směrovku vpravo “překážku plynulosti provozu” předjedu zprava a zařadím se plynule před něj … 🙂 a v klidu si ten kamion předjedeme oba 🙂
  a vubec nemám špatné spání 🙂

  • Pozor – to neni predjizdeni, ale dodrzovani ustanoveni ZPPK o jizde vpravo. Rovnez tak v zajmu bezpecnosti a plynulosti provozu cinim.

  • No opravdu podle zákona 361/2000 Sb nesmíš. Přiznávám, taky jsem to už párkrát udělal (jezdím skoro 30 let), protože jsem to považoval za nejrozumnější a nejbezpečnější vyřešení situace v provozu. Ale vždy jsem to dělal s vědomím, že porušuji zákon a že za to mohu přijít o peníze i o body, když by mě kvůli tomu zastavila policie.

   • D1 jsem byl vzdy v pravo rychleji v cíli než ti v levo. Nebot se tam nasere každej a vláček jede stodvacet stočtyřicet.

  • Omyl,vždy se musí na obou stranách dodržet zákon. Tedy, pokud bude jedinec předjíždět vozidlo, které jede rychlostí 115 km/h rychlostí 130 km/h,takže dodržuje zákon.Potom tedy ignorant jedoucí rychlostí 160 Km/h ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Tento ignorant se dopouští přestupku.

   • dopouští ale váš probl to není a vy ho nesmíte za to jak koli trestat. čili uvolnit mu pruh a at si nabije hubu až ho chytnou.

 8. v česku jezdí trotlové v levém pruhu běžně, z připojovacích pruhů mimo dálnice neumí nikdo najíždet a pitomci si vynucují přednost

 9. Je až s podivem, kolik je zde nářků nad autorem článku! Proto to na našich dálnicích vypadá jak vypadá. Ono krátkodobé přidání na rychlosti, vyřeší většinu problémů a o to tu především jde.

 10. Myslím, že stačí se řídit jen obyčejnou slušnosti a toleranci ostatních. Predjizdim li někoho, kdo dojíždí ještě pomalejší vozidlo, tak přidám co to dá, aby nemusel brzdit anebo zpomalim a dám znamení pravím blinkrem, že se může zařadit. Možná proto tolik řidičů blokuje levý jízdní pruh, protože nechtějí jet mezi kamiony 80 a mají strach, že je do levého nikdo nepustí.
  Samostatnou kapitolou jsou řidiči či řidičky, kteří jedou sice rychle, ale při předjíždění zpomalí na jakousi podle nich bezpečnou rychlost, která je ovšem jen trochu vyšší, než rychlost predjizeneho vozidla.

 11. Se vším, co je v článku napsáno, souhlasím – je to jen okomentování zákona a stejně tak jsem to slyšel od učitele autoškoly dělající pravidelné školení řidičů. Myslím, že nadávky na autora článku jsou zbytečné a neodůvodněné.
  A ještě bych chtěl zdůraznit, co bylo v článku také zmíněno, že bezdůvodné “gentlemanské” vybočení z pravého pruhu do levého proto, abych umožnil vozidlu najetí z připojovacího pruhu, je porušení předpisů a někdy vede až k závažným havariím. Já “gentlemansky” pouštím taky, ale jen v situaci, že vím, že přejetím z pravého do levého pruhu nikoho neomezím. Nedávno se mi stalo, že jsem cca ve 140 km/h (ano vím, že je na dálnici max 130) začal s dostatečným předstihem předjíždět auto jedoucí v pravém pruhu odhadem 110 km/h (dojížděl jsem ho poměrně rychle), a když jsem byl cca 50 m za ním, začal dávat blinkr doleva (aby do pravého pruhu pustil auto akcelerující v připojovacím pruhu). Zablikal jsem na něj, aby mi tam nevjížděl, což neudělal, ale když jsem ho míjel, viděl jsem řidiče, jak mi ukazuje, co jsem za blba, že jsem nezpomalil, aby on mohl najet do levého pruhu, a po předjetí na mě několikrát blikal, jako kdybych ho nějak omezil či ohrozil. Ano, ohleduplnost ano, ale v závislosti na konkrétní situaci. Pokud chtěl být ohleduplný k řidiči, který se chtěl na dálnici napojit, mohl zpomalit on sám a ne vnucovat zpomalení jiným.

  • Možná bylo zavádějící to zablikání na něj – tak se někdy dává znamení o puštění toho druhého. – Blikání by ale asi nemělo vliv na vinu a nevinu.
   I když někdo jede 140, tak není důvod, aby se ten napojující zprava srazil.
   A když někdo bezdůvodně troubí, dá se troubit taky.

  • Ano, přesně kvůli takovým trotlům je na německé dálnici tam kde je z prava pruh připojovací mezi pruhy plná čára. U nás bohužel ne a “odborníci” kteří toto navrhují neví, k čemu by to bylo dobré… Jeden idiot to vrazí z připojováku pomalu ještě přes plnou v 50km/h rovnou na dálníci (přitom má povinnost neohrozit a využít pruh) a druhej idiot vám vjede z pravého pruhu do levého (přitom má povinnost NEOMEZIT).. tyhle potíže lze řešit jen kondomem, ale teď už je pozdě.

 12. Jedu takhle po dálnici v pravém 130. A ejhle – najednou vidím, jak v levém někdo valí jen 120. To mám jako zpomalit na těch 120 a volně dojet na lampárnu si postěžovat a nebo mám jet dál 130 v pravém, ničeho se nedopouštět (předjíždění je definováno pro jiné situace, viz výše) a on ať si porušuje v levém pruhu co chce?

  • Tímto reaguji i na příspěvek Jardy níže: nejsem právník, jen vycházím ze zákona 361/2000 Sb., že (jinými slovy) je předjíždění zprava přestupkem. Taky si nemyslím, že pokud někdo dělá přestupek, opravňuje mě to udělat přestupek taky. Takže jak se chovat v situaci, kterou jsi uvedl? Nemám patent na pravdu, ale uvedu, jak to dělám já. Když vidím, že někdo jede bezdůvodně v levém pruhu (jako důvod neberu to, že v pravém pruhu je tankodrom) a já ho dojíždím rychleji v pravém pruhu, přejedu v dostatečném předstihu za ním do levého pruhu a už z dálky (nelepím se na něj) dám levý blinkr. Když si mě nevšimne, bliknu dálkovými světly. Když zase nic, bliknu znova. A když po několikáté nic, vytočím se a udělám přestupek – podřadím šlápnu na to a za 5 vteřin jsem před ním pravým pruhem. Ano, bohužel, udělám to, ale vždy s vědomím, že dělám přestupek. Myslím si, že kdyby nás pak oba zastavila policie, dostaneme pokutu oba – on za bezdůvodnou jízdu vlevo (i když u naší policie o tom trochu pochybuji) a já za předjetí vpravo (stoprocentně). Pochybuji, že by můj argument “on přece dělal přestupek jako první” u policie, případně i u soudu, obstál.

   • Podívejme se, co je to předjíždění:
    Ohledně jízdy v pruzích je důležité se ještě pozastavit u § 17 zákona 361/2000 Sb., který upravuje předjíždění.
    (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.
    To znamená, ještě jednou, že předjíždění je definováno jako úkon, který se provádí vlevo. A nebo vpravo, když ten předjížděný odbočuje doleva a není pochyb. Cokoliv jiného není předjížděním. To znamená, že když se ubírám vpravo od toho, kdo jede v levém 120, tak buď jedu dle zákona v pravém jízdním pruhu a maximální nebo nižší povolenou rychlostí, nebo nějakou vyšší rychlostí, ovšem nezákonně. Když jedu v pravém pruhu maximální nebo nižší rychlostí, tak se rozhodně nedopouštím žádného přestupku. Není to předjíždění, pokud tedy ten vlevo neodbočuje.
    Je to slovíčkaření, ale v zásadě jde o to, že poliši nemohou dát pokutu za to, že dělám něco, co není v zákoně popsáno. Pokutu mohou dát jen za porušení zákona. Tedy například když někomu dají flastr za jízdu v levém pruhu, tak to nejde, mohou dát jen za to, že nejedu v pravém. Stejně tak nemohou dát za “předjíždění vpravo”…

    • Pokud si to takto opravdu vykládáš, tak ti přeji hodně štěstí, až se kvůli tomu dostaneš do správního řízení nebo k soudu. Protože tvrdit, že jedu-li (mimo obec, např. po dálnici) povolenou rychlostí v pravém jízdním pruhu rychleji než auto (které neodbočuje doleva) jedoucí v levém jízdním pruhu a že toto vlastně není předjíždění (zprava), které je zakázané, tak to je síla.
     Předjíždění je slovo vyjadřující úkon, že se rychlejší jízdou dostáváš svým vozidlem před jiné vozidlo. A tento úkon je zákonem hned v první větě paragrafu, který jsi citoval, jasně – předjíždí se vlevo. Ale klidně předjížděj na dálnici vpravo, aspoň si to s policií třeba někdy vyjasníte a pak můžeš poreferovat :-).

     • No právě – předjíždění vpravo, kromě toho při odbočování doleva, vůbec neexistuje. Jediný přestupek, který by jeden mohl spáchat, je jízda rychlostí vyšší, než je přípustné. Když bude policajt stát na kopci a zírat dalekohledem, jak to frčí, a uvidí někoho, jak se v pravém pruhu sune rychleji, než ten v levém, tak pokud zároveň neměří rychlost, tak nemůže nic dělat, protože kdyby to šlo do správního, tak je důkaz na policii. Když bude měřit rychlost, tak když pojedu do limitu (a v tom pravém pruhu), tak nic nemůže, protože já žádný přestupek nepáchám – jedu do limitu v pravém pruhu a tomu není co vyčítat. Ten druhý, v levém, ale porušuje, protože nejede v pravém… Znovu uvádím příklad, když on pojede 80 na dálnici v levém, tak já mám jet taky 80 v pravém?
      A to je pozoruhodné – za jízdu v levém pruhu nikdo nemůže dostat pokutu, protože jízda v levém pruhu v zákoně zakázána není. A kolik už na tom erár vydělal, že ano? Jedině může dostat pokutu za to, že nejel v pravém pruhu. A to je docela argumentem i pro to uváděné výše. Mimo jiné – nikdo není oprávněn vysvětlovat nebo vykládat zákon, ani policie, jedině zákonodárce. Proto je nutno naprosto důsledně trvat na přesné formulaci nebo citaci, jinak to zkrátka nejde. Takže – co je to předjíždění? Cituj – kde je v zákoně zakázáno předjíždění zprava?

     • To Venda (on) 31/08/2018 at 09:27

      Nejsem právník a nepovažuji se ani za odborníka na dopravní předpisy, jen vycházím z toho, co se učí v autoškole, co i dodržuje 99% řidičů a co mi k výkladu práva řekl právník.
      V § 17 je uvedeno “PŘEDJÍŽDÍ SE VLEVO”. Podle logiky, kterou argumentuješ ty, by v zákoně muselo být uvedeno: “Předjíždí se vlevo, předjíždění vpravo je zakázáno,” a dále by tedy bylo uvedeno, co není za předjíždění vpravo považováno (při odbočování předjížděného vozidla doleva atd.) Nemáš ale pravdu v tom, že v tomto případě “co není zakázáno, je povoleno”. Toto pravidlo soudy aplikují na soukromé právo, nikoliv na právo veřejné a zákon 361/2000 Sb. je právem veřejným. Tudíž, je-li definováno, že se předjíždí vlevo a jsou uvedeny výjimky, kdy je předjíždění vpravo povoleno, je dostatečně určeno, že předjíždění zprava je mimo uvedené výjimky zakázáno. Se svou argumentací bys v tomto případě u soudu neobstál.
      Stejná logika platí pro bezdůvodnou jízdu vlevo, za kterou pokutu dostat můžeš, protože zákon jasně definuje, že se “…jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.”
      V momentě, kdy na dálnici budeš povolenou rychlostí předjíždět pravým jízdním pruhem auto jedoucí v levém jízdním pruhu, pácháš dopravní přestupek. A je úplně jedno, jestli ho pácháš proto, že někdo jiný páchá jiný dopravní přestupek. To je jako kdybys použil argument “… ukradli mi kolo, tak mám oprávnění ho ukrást někomu jinému …”.
      A jak donutit řidiče páchajícího dopravní přestupek bezdůvodnou jízdou v levém jízdním pruhu, aby ti uhnul do pravého, protože ho chceš předjet, aniž bys spáchal dopr. přestupek? To zákon samozřejmě nepopisuje. Běžně se používá (a za to pokutu nedostaneš), že se v dostatečné vzdálenosti za vozidlo vlevo zařadíš a dáš blinkr, že ho chceš předjet; pokud si tě nevšimne, tak třeba blikneš dálkama. Když se ani pak nezařadí doprava, poraď si jak umíš a co chceš z pohledu zákona riskovat.

 13. Zásadní záležitost je ale zcela jinde – metodické vysvětlení situace míjení vozidla na dálnici jedoucího bezdůvodně v levém pruhu, když já jedu podle zákona správně vpraven, jen jedu rychleji … kdo porušuje zákon jako první je viník, navíc já nemám právu to tomu řídící nijak signalizovat – takže jej bez porušení zákona “přednesu” vpravo …

 14. 1.odstavec: I kdyby se chtělo jet někomu nakrásně dvoustovkou, musí tak činit v pravém pruhu.
  ?? To má být vtip??

 15. motate se v tom porad dokola…..
  KDYZ budu predjizdet auto co jede 80 a ja pojedu 90, tak ikdyby jelo auto za vami max povolenou 130, tak vy nemate co predjizdet, protoze uz byste ho meli v kufru!!! a to je to ze se tam nacpete uplne bezduvodne a to bych zaviral, bohuzel v cesku naprosto normalni situace na dalnicich….

 16. V clanku se pise, ze pri zmene jizdniho pruhu nesmim “ohrozit ani omezit” vozidla jedouci v pruhu kam chci. Jo dokud budou takovetu hulvatske zakony, bude i dostatek hulvatu na silnici. Podle zakona ridic nemusi vubec pribrzdit aby i umoznil zmenu pruhu, muze i podle sveho uvazeni zrychlit a mezeru mi zavrit. Jooo daleka je cesta do civilizace

  • Kde jste se dočetl, že může zrychlit a bránit vám v zařezení a co vám straší v palici, že zákon, který říká,ž e nesmíte nikoho ohrozit považujete za hulvátský?

 17. Koukám co názor,to výklad zákona☺Teď v tom mám bordel úplně.Ale provoz na komunikacích je živý organismus a každá situace je unikátní.Ale nechtějte po mě abych při předjíždění na dálnici porušoval 1 zákon díky tomu abych neporušil jiný.Takže já budu předjíždět vozidlo s nižší rychlostí př:kamion 90,já 130 a za mnou magor 160,a za ním dalši 200km/h,Tak to za chvilku budem všichni jezdit 300km/h?Abychom neomezili někoho,kdo porušuje silniční vyhlášku?A já ji díky němu mám porušovat také?

 18. myslím, že to je zcela chybný výklad. Zákon totiž definuje jak se předjíždět má a jak nemá (de fakto říká, že se předjíždí vždy vlevo až na pár vyjímek). Viz např. “Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany” Možná je chyba zákona, že sám o sobě nedefinuje přesně co to předjíždění je 🙂 (ale to je obvyklé-jinak byste musel v každém zákoně definovat všechny použité pojmy a jak je budete definovat, když je nemáte definované :-)) s vaší logikou bych stejně tak mohl tvrdit, že pokud se “na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky” – tak pokud jedu na jízdním kole při levém okraji vozovky, tak, že to není jízda na kole a nejedná se o přestupek :-))

  • Zákon definuje přesně co je to předjíždění a definuje naprosto přesně, kdy se o předjíždění nejedná. I cyklista musí vždy předjíždět vlevo.

 19. Brzy ráno, ještě tma a minimální provoz. Předjíždíte 120km/h na dálnici několik kamionů jedoucích za sebou. Během toho se zezadu přižene auto, začne do vás najíždět až vám narazí zezadu do auta. Než jsem se rozkoukal a zařadil před kamiony, to druhé auto na sjezdu odbočilo a je pryč. Jak byste se k tomu postavili?

 20. Neměl jsem sílu přečíst všechny komentáře, ale: Kdo mi tu chce namluvit, že pokud budu změřen při předjíždění kohokoli,
  kdo jede rych. 125 km. za hod. a já “akceleruji” na cca 137 (abych prý nezdržoval) tak nedostanu flastr za překročenou
  rychlost

 21. Užitečný článek. Jednu věc bych mu ovšem vytknul, podsouvá informaci, že plynulosti a bezpečnosti provozu brání pomalu jedoucí vozidla. viz vyklizení levých pruhů ve městě ať jede jak jede (rychlost je věc policie). Pokud rychlík za někoho přiletí o 20km/h rychleji kde ostatní rychlost dodržují, tak je to právě on kdo vytváří nebezpečné situace a díky tomu brání plynulosti provozu. Jezdci po pražské magistrále, zvlášť v zastavěné části s odbočeními i vlevo, by mohli vyprávět.

PŘIDAT KOMENTÁŘ: