Práva poškozených při dopravní nehodě: Co když nehodu způsobí nepojištěné vozidlo nebo je viník neznámý?

11.11.2016
1 nový názor
Zdroj: Redakce

Může poškozený dopravní nehodou žádat odškodnění věcné škody nebo újmy na zdraví, pokud byla dopravní nehoda způsobena nepojištěným nebo nezjištěným vozidlem? Odpověď poskytne tento článek, jehož cílem je přispět k lepší znalosti práv poškozených.

Nepojištěné vozidlo? Odškodnění poskytne Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého je poskytováno odškodnění v zákonem vymezených případech, kdy se poškozený nemůže domoci náhrady od odpovědnostního pojistitele nebo škůdce. Česká kancelář pojistitelů tak poskytne poškozenému z garančního fondu odškodnění za utrpěnou dopravní nehodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, pokud byl provoz takového vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. České kanceláři pojistitelů poté vzniká právo vymáhat proplacené odškodnění vůči nepojištěnému škůdci.

Pokud výše uvedené shrneme, tak v případě dopravní nehody způsobené nepojištěným vozidlem se může poškozený obrátit s požadavkem odškodnění na Českou kancelář pojistitelů.

Poškozenému, který měl dopravní nehodu s nepojištěným řidičem, lze doporučit k nehodě přivolat Policii České republiky k získání důkazů o nehodovém ději, které následně předkládá České kanceláři pojistitelů.

Podmínky k uplatnění odškodnění při nehodě způsobené nezjištěným vozidlem

Z uvedeného garančního fondu se také poskytuje poškozenému odškodnění za újmu způsobenou provozem nezjištěného vozidla (kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba). V tomto případě nejsou hrazeny poškozenému veškeré náhrady, které by jinak mohl uplatnit vůči odpovědnostnímu pojistiteli (nebo přímo vůči škůdci). Konkrétně se hradí:

  • náhrady újmy na zdraví nebo usmrcení;
  • náhrada ušlého zisku vzniklého ve spojitosti s újmou způsobenou na zdraví nebo usmrcením;
  • náhrada účelně vynaložených nákladů právního zastoupení poškozeného;
  • náhrada újmy na věci nebo ušlého zisku vzniklou ve spojitosti s újmou na věci pouze za splnění podmínek:
  1. současně s touto újmou byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví; a
  2. újma na věci nebo ušlém zisku přesáhla 10.000,- Kč.

Za závažnou újmu na zdraví se považuje usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo újma na zdraví trvalého charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného.

Zákonnou podmínkou vzniku práva poškozeného k tomuto odškodnění je šetření dopravní nehody Policií České republiky. Při dopravní nehodě nezjištěným vozidlem tedy ihned přivolejte Policii České republiky.

Každý případ dopravní nehody je nutné chápat individuálně. Pokud se neorientujete ve spleti paragrafů, obraťte se na právní pomoc advokáta. Náklady právního zastoupení hradí u těchto případů Česká kancelář pojistitelů (při splnění zákonných podmínek).

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Vstoupit do diskuse (1 názor)
  • Našli jste v článku chybu?