Práva poškozených při dopravní nehodě: Ústavní soud ke skutečné škodě na vozidle

Za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě. Takto vymezil právo poškozených motoristů před několika dny Ústavní soud ve svém nálezu. Pojďme si blíže představit toto zásadní rozhodnutí, které posílí práva poškozených dopravní nehodou při odškodnění věcné škody na vozidle.

Předmětem soudního sporu, který v konečném stádiu řešil Ústavní soud, bylo poškozené vozidlo dopravní nehodou, které ani po opravě nedosahovalo hodnoty obvyklé tržní ceny před dopravní nehodou. Poškozená obdržela od pojišťovny viníka dopravní nehody pouze standardní odškodnění nákladů opravy vozidla (snížené o amortizaci náhradních dílů). Požadavek poškozené na odškodnění rozdílu mezi tržní cenou vozidla před dopravní nehodou a tržní cenou vozidla po opravě, a to ve výši cca 100.000,- Kč (poškozená předložila k určení rozdílu znalecký posudek), byl pojišťovnou zamítnut. Poškozená byla přesvědčena, že je oprávněna žádat tento rozdíl jako skutečnou škodu dle občanského zákoníku.

Obecné soudy nevyhověly žádosti poškozené o uvedené odškodnění zejména s odůvodněním, že pokud cena opravy vozidla odpovídá uvedení vozidla do předešlého stavu dle jeho funkčních kvalit, nelze do výše odškodnění promítat specifika tvorby cen na trhu ojetých vozidel.

Doporučujeme: Práva poškozených při dopravní nehodě: Náklady spojené s péčí o zdraví

Ústavní soud však nesouhlasil s právním názorem obecných soudů s poukazem, že při odškodnění je nutné reflektovat i sociální a ekonomickou tržní realitu, kdy ekonomická hodnota vozidla není určena pouze funkční hodnotou, ale i užitkem, který je způsobilé poskytnout svému vlastníku. Pokud jsou tedy odškodněny pouze náklady na opravu vozidla a není odškodněn tržní rozdíl hodnoty vozidla, kdy vozidlo nepřináší vlastníkovi stejný užitek, nejedná se o nahrazení škody v plném rozsahu.

Ústavní soud tedy výslovně vymezil: „Pokud se poškozený chová ekonomicky racionálně a nikoliv excesivně – tj. např. jako v projednávané věci nechá vozidlo opravit v autorizovaném servisu (aby obnovil funkční hodnotu věci) a navíc požaduje náhradu rozdílu mezi tržními hodnotami (aby obnovil tržní hodnotu věci), nelze vnímat jako nespravedlivé, domáhá-li se na poškozeném plné náhrady škody. V tomto ohledu nelze než zopakovat již citovaný právní názor Ústavního soudu vyslovený v nálezu sp. zn. IV. ÚS 444/11 (odst. 20), podle něhož ustanovení o rozsahu náhrady škody mají být vykládána takovým způsobem, který zahrne všechny druhy nákladů, kterým byl poškozený vystaven v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce a škodou na věci vzniklou.“

Jedná se o další rozhodnutí Ústavního soudu, které pomáhá motoristům při získání plného odškodnění po dopravní nehodě. Ústavní soud již v minulosti vydal několik důležitých rozhodnutí v problematice odškodnění dopravních nehod, např. ke krácení pojistného plnění s poukazem na tzv. amortizaci.

Citovaný nález Ústavního soudu naleznete pod spisovou značkou II. ÚS 795/16 na webových stránkách www.usoud.cz. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu www.odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Ústavní soud ke skutečné škodě na vozidle
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 3 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: