Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění nemajetkové újmy pro osoby blízké poškozeného

Osoby blízké vážně zraněného poškozeného mohou žádat odškodnění duševních útrap vytrpěných následkem újmy na zdraví poškozeného. Jaká je zákonná úprava a výše tohoto odškodnění?

V minulých článcích jsme se zaměřili na práva pozůstalých po zemřelém následkem dopravní nehody, který nebyl viníkem dopravní nehody, a to z hlediska práva na odškodnění majetkové a nemajetkové újmy. Nový občanský zákoník však zakotvil právo na odškodnění duševních útrap rovněž pro osoby blízké poškozeného, který utrpěl následkem škodné události vážnou újmu na zdraví.

Zákonná úprava

Nový občanský zákoník stanovil, že při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Právo pro osoby blízké poškozeného však nevzniká u každé újmy na zdraví způsobené poškozenému, ale pouze při zvlášť závažném ublížení na zdraví, což jsou zejména případy zmrzačení, zohyzdění, ztráty důležitého orgánu nebo dlouhotrvajícího vážného následku újmy na zdraví.

Osoba blízká dle občanského zákoníku

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

 

Jaká je výše odškodnění?

Jako duševní útrapy se odškodňují psychické bolesti, citové strádání, duševní nemoci, které vznikly následkem závažného ublížení na zdraví poškozeného, apod. Důkazní břemeno k prokázání duševních útrap leží na osobě, která uplatňuje tuto náhradu.

Při určení výše odškodnění duševních útrap v těchto případech je nutné vycházet zejména z intenzity vztahů mezi poškozeným a osobou blízkou, vážnosti způsobené újmy na zdraví poškozenému a psychických následků pro osobu blízkou.

Doporučujeme: Odškodnění pozůstalých, 1. díl

Výše tohoto odškodnění nemajetkové újmy je tak vždy individuální a záleží na okolnostech konkrétního případu. Prozatím se v odškodňovací praxi pohybuje tato náhrada v rozmezí několika desítek tisíc korun až po několik set tisíc korun u nejbližších osob (manžel a děti) poškozeného v situacích opravdu vážných zdravotních následků pro poškozeného s významným negativním dopadem do duševního stavu osob blízkých.

Při řešení odškodnění této nemajetkové újmy doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc s ohledem na individualitu každého případu a vývoj rozhodovací praxe soudů.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Odškodnění nemajetkové újmy pro osoby blízké poškozeného
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ: