Práva poškozených při dopravní nehodě: Dopravní nehoda při plnění pracovních úkolů

Dopravní nehodu může také utrpět zaměstnanec jako pracovní úraz při plnění pracovních úkolů. Může však poškozený zaměstnanec žádat odškodnění z povinného ručení viníka dopravní nehody namísto odškodnění od zaměstnavatele?

Doporučujeme: Jak na odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

Poškozený zaměstnanec pracovní úrazem má právo na odškodnění újmy na zdraví dle zákoníku práce. U poškozeného dopravní nehodou je odškodnění újmy na zdraví stanoveno dle občanského zákoníku. Zákoník práce stanovuje obdobný okruh náhrad újmy na zdraví jako občanský zákoník (s několika výjimkami), tedy náhrady bolesti, ztížení společenského uplatnění, nákladů léčení, náhrad ztráty na výdělku, atd.

Zejména při odškodnění nemajetkové újmy bolesti a ztížení společenského uplatnění se uplatňují odlišné výpočtové mechanismy dle zákoníku práce při pracovních úrazech a občanského zákoníku při dopravních nehodách. V rámci zákoníku práce se odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění určuje dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o  odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. K výpočtu odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění u dopravních nehod se prozatím využívá v odškodňovací praxi pojišťoven Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Doporučujeme: Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků 

Poškozený zaměstnanec dopravní nehodou si může vybrat, zda bude odškodnění újmy na zdraví uplatňovat z titulu pracovního úrazu nebo z provozu dopravní prostředku (povinného ručení provozovatele vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda).

Výpočtové mechanismy odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění jsou odlišné pro pracovní úrazy a dopravní nehody, kdy samotná výše odškodnění těchto náhrad je často odlišná dle výpočtu nařízením vlády u pracovních úrazů a Metodiky u dopravních nehod. Poškozený zaměstnanec dopravní nehodou by tak měl zvážit z jakého titulu uplatní odškodnění utrpěné újmy na zdraví.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn.: 25 Cdo 254/2004

„U pracovních úrazů se jedná zejména o situace, kdy zaměstnanec utrpí úraz při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a to v důsledku zaviněného porušení povinností jiným subjektem – typickým případem je dopravní nehoda, jak tomu bylo i v dané věci. Zaměstnanec má možnost si vybrat, zda uplatní nárok na náhradu škody z titulu pracovního úrazu podle zákoníku práce vůči svému zaměstnavateli nebo zda bude požadovat náhradu od přímého škůdce podle ustanovení o náhradě škody v občanském zákoníku. Pokud zaměstnanec náhradu škody uplatní u svého zaměstnavatele, má zaměstnavatel nárok, aby to, co svému poškozenému zaměstnanci na náhradě škody zaplatil, mu nahradil ten, kdo škodu způsobil a kdo by za ni poškozenému zaměstnanci odpovídal podle občanského zákoníku.“

Celé znění rozsudku naleznete na www.nsoud.cz

Pokud řešíte obdobný případ, doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k určení vhodného postupu k získání odškodnění újmy na zdraví vzhledem k individualitě každého případu.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Autor je právník projektu odskodneninehody.cz

Práva poškozených při dopravní nehodě: Dopravní nehoda při plnění pracovních úkolů
Ohodnoťte tento článek!
4.33 (86.67%) 3 hlas/ů

1 komentář

PŘIDAT KOMENTÁŘ: